Opis Kontraktu

 

„Kontynuacja projektowania budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km"

 

 

 

Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Droga S5 przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim i nakielskim, na terenie gmin: Białe-Błota, Szubin.

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego” realizowana jest z podziałem na siedem odcinków:

Odcinek 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km;

Odcinek 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km;

Odcinek 3 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km;

Odcinek 4 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km;

Odcinek 5 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km;

Odcinek 6 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km;

Odcinek 7 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Jaroszewo” (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km. 

 

Orientacyjna lokalizacja projektu na mapie Polski:

 

     Orientacyjna lokalizacja na mapie województwa:

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego 
  o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznym

 

Opis inwestycji:

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, w powiatach: bydgoskim i nakielskim, na terenach gmin Białe Błota i Szubin.

 

Zakres robót objętych umową:

Budowę drogi ekspresowej S-5 o długości około 9,7 km o następujących parametrach technicznych:

 • klasa drogi - S o prędkości projektowej 100 km/h
 • obciążenie nawierzchni - 115kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • ilość jezdni - 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)
 • szerokość pasa ruchu - 3,50m o szerokość pasa awaryjnego - 2,5m,
 • szerokość pasa dzielącego z opaskami - 12,00m, (docelowo 5,0 m),
 • o klasa - obciążeń obiektów - A + Stanag 150
 

Zamówienie obejmuje w szczególności następujące roboty budowlane:

 1. budowę drogi ekspresowej,
 2. węzły drogowe: węzeł Rynarzewo,
 3. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): strona prawa (zachodnia) - "Szubin Zachód" km ~ 8+400 – MOP typu I; strona lewa (wschodnia) - "Szubin Wschód" km ~ 9+100 – MOP typu II. Wyłącznie w zakresie pasów włączenia i wyłączenia oraz oświetlenia drogi ekspresowej na odcinku lokalizacji MOP i infrastruktury technicznej wzdłuż trasy głównej.
 4. Obwody Utrzymania Drogowego (OUD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi – nie dotyczy,
 5. Przebudowę/rozbudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 6. budowę dróg innych niż droga ekspresowa ( inne drogi publiczne) oraz jezdnie dodatkowe w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 7. budowę dodatkowych jezdni – zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej
 8. budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 9. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 10. utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 11. obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, w tym również przejście podziemne tunel dla pieszych i ruchu rowerowego,
 12. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 13. urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń, i ogrodzenie drogi ekspresowej, które musi obejmować wszelkie elementy wyposażenia drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 14. infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 15. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 16. ewentualne wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, chodników, przepustów i innych,
 17. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 18. oświetlenie drogowe,
 19. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi ekspresowej, innych dróg publicznych oraz jezdni dodatkowych.
 20. przełożenie rowów melioracyjnych i cieków wodnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 21. po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, ewentualne koszty odszkodowań z tego tytułu pokrywa Wykonawca,
 22. aktualizacja uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości i wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 23. ustalenie i wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 24. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową/rozbudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 25. System Zarządzania Ruchem,
 26. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym również jeśli będzie to niezbędne ewentualna wymiana gruntów słabonośnych) dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  - właściwości gruntów, skał i materiałów;
  - przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
  - wartości granicznych odkształceń;
  - wymagań określonych w polskich normach.

   
 27. zabezpieczenie istniejących ujęć wody
 28. kanały technologiczne,
 29. remont i przebudowę/rozbudowę istniejących dróg i obiektów inżynierskich,
 30. przepusty drogowe o funkcji zespolonej;
 31. drogowe stacje pogodowe wraz z zasilaniem; Lokalizacja stacji wynikać będzie z przedstawionych przez Wykonawcę koncepcji rozmieszczenia stacji meteorologicznych w odniesieniu do dostępnych analiz klimatologicznych i termicznych, przy uwzględnieniu rozwiązań z sąsiednich Odcinków w ramach współdziałania 4.6 SWK. Wykonawca wykona co najmniej dwie stacje meteorologiczne wraz z pełnym wyposażeniem i zasilaniem na realizowany odcinek.
 32. wycinkę drzew i krzewów, oraz usunięcie pozostałości po wycince,
 33. przeniesienie elementów małej architektury, m.in.: kapliczek, pomników, wiat;
 34. dla jezdni drogi ekspresowej dwupasowej na wzniesieniu, w przypadku braku zapewnienia wymaganego poziomu swobody ruchu, w celu umożliwienia wyprzedzania pojazdów, których prędkość ruchu maleje w trakcie pokonywania wzniesienia, należy wykonać dodatkowy pas ruchu. – nie dotyczy

 35. remonty drogi krajowej nr 5.

 

 

 Poniżej plan orientacyjny Odcinka 5 wraz z opisami węzłów oraz skrzyżowań: