Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów, humusowaniem, jak również układanie podbudowy asfaltowej i warstwy wiążącej. Wykonawca prowadził również prace związane z montażem ekranów akustycznych.

Wykonawca prowadził prace również na obiektach inżynierskich. Na obiekcie MS4-2 Wykonawca wykonywał izolację natryskową, asfalt lany oraz ściek przykrawężnikowy. Na obiekcie WS4-5 wykonywano krawężnik kamienny. Na obiekcie WD4-6 wykonywano zbrojenie poprzecznic oraz betonowanie. Na obiekcie MS4-7 wykonywano ściek przykrawężnikowy. Na obiekcie WD4-8 wykonywano mury z gruntu zbrojonego, zasypkę oraz układano materace odciążające.  Na obiekcie PZ4-8A kontynuowano zbrojenie gzymsów oraz betonowanie. Na obiekcie WS4-9 wykonywano wymianę łożysk, asfalt lany oraz uciąglenie nawierzchni.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni betonowej DN800, DN1200 oraz wpadowej DN1500, montażu rur DN200 i DN300 oraz wpustów. Wykonywano montaż kratek wpustowych oraz regulację pierścieni odciążających. Wykonywano również budowę zbiornika ZB9 i ZB12 oraz obrukowanie dna rowu przy wylocie KD oraz rurociąg RII od S2 do S3.

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się budową studni SKR-2 oraz budową kanału technologicznego.