Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową bajpasa, rozbiórką DK5 wraz z podbudową, wymianą gruntu oraz układaniem warstwy KŁSM.  Wykonawca wykonywał również roboty zwiazane z wykonaniem ekranów akustycznych. 

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem rur oraz wpustów na obiekcie WS4-5, oraz montażem wylotów i piaskowników. 

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się regulacją studni teletechnicznych oraz budową kanału technologicznego. 

W branży elektrycznej Wykonawca prowadził prace związane z montażem rur osłonowych dla kabli oświetleniowych oraz montażem fundamentów słupów oświetleniowych.