Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wymianą gruntu, wykonywaniem nasypów, warstwy ścieralnej, rozbiórki nawierzchni, układaniem kostki betonowej. 

W banży mostowej wykonywano umocnienie dna i brzegów rzeki, wykop pod przepust ekologiczny w km 1+700, beton wyrównawczy pod przepust, montaż prefabrykatów przepustu. 

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem rur, wpustów, wylotów oraz piaskowników.

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się montażem złączy światłowodowych, przelotowych i końcowych. 

W branży elektrycznej Wykonawca prowadził prace związane z montażem przepustu, prace wykończeniowe, prostowanie słupów