Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, opracowuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz procedowane są zatwierdzenia Projektów Wykonawczych dróg dojazdowych.

Pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19, Wykonawca kontynuuje roboty budowlane. Trwają liczne prace polegające m.in. na wykonywaniu nasypów i wykopów, wymianie gruntów, odhumusowaniu. Ponadto na drodze krajowej nr5 Wykonawca przeprowadza frezowanie, demontaż oznakowania pionowego i rozbiórkę starej podbudowy.

Wykonawca prowadzi także roboty na obiektach inżynierskich, w tym między innymi betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu na przepuście w km 0+313. Na przepuście w km 0+350 Wykonawca wykonuje zasypkę przepustu oraz beton podkładowy płyt przejściowych.

Na obiekcie MS4-2 Wykonawca przeprowadza betonowanie ścian skrzydeł, montaż łożysk oraz deskowanie poprzecznic podpór P1, P3 nitka prawa. Na obiekcie WD4-3 Wykonawca przeprowadza betonowanie ciosów oraz montaż łożysk. 

Wykonawca ponadto prowadzi prace w branży elektrycznej  - przeprowadzono wykonanie kolizji oświetleniowej nr 2 na ul. Usługowej w zakresie układania rur osłonowych do zaciągania kabli elektroenergetycznych oraz układanie rur przepustowych.