Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, oznakowania pionowego, humusowaniem, umocnieniem pobocza, dylatacji bitumicznej oraz ścieków korytkowych. 

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem włazów, kratek i obruk wlotów i pisakowników.