Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów. Wykonawca wykonywał również podbudowę asfaltową oraz warstwę wiążącą. Wykonawca kontynuował wykonywanie GWN oraz KŁMS.

Wykonawca prowadził prace również na obiektach inżynierskich. Na obiekcie MS4-2 Wykonawca wykonywał izolację natryskową. Na obiekcie WD4-3, wykonywano betonowanie kap chodnikowych. Na obiekcie MS4-4 wykonywano zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych oraz izolację natryskową. Na obiekcie WS4-5 przystąpiono do zbrojenia płyt przejściowych i betonowania dylatacji. Na obiekcie WD4-6 wykonywano montaż łożysk, szalowanie ustroju nośnego, beton podkładowy i wymianę gruntu.. Na obiekcie MS4-7 wykonywano izolację natryskową. Na obiekcie PZ4-8A wykonywano betonowanie podkładowe pod gzymsy.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni betonowej DN1200 oraz wpadowej DN1500, montażu rur DN200, DN300 i DN600 oraz wpustów. Wykonywano również budowę zbiornika ZB12, ZB16, ZB18 i roboty związane z kolizją wodociągową PW14, PW15, PW16 i kolizją gazową PG1.

W branży elektrycznej wykonywano montaż i podłączenie opraw, oraz montaż fundamentów pod latarnie.

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się budową rurociągu kablowego oraz budową kanału technologicznego.