[20.01.2017] W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazało się obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony dnia 5 września 2016 r., dnia 12 września 2016 r., dnia 23 września 2016 r., 3 października 2016 r., dnia 24 października 2016 r. oraz dnia 18 listopada 2016 r., złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Weretelnika – Dyrektor Kontraktu S5 Białe Błota - Szubin reprezentującego Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego z podziałem na 4 części: część 3 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km.” przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.