Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem wykopów i nasypów, stabilizacją GWN, układaniem obrzeży betonowych i ścieków trójkątnych. Prowadzono również prace związane z wykonywaniem podbudowy asfaltowej i podbudowy pomocniczej oraz układaniem warstwy wiążącej AC22P oraz warstwy podbudowy zasadniczej z KŁSM. Wykonawca przystąpił również do naprawy poboczy i układania kostki betonowej i krawężników betonowych.

Wykonawca prowadził prace również na obiektach inżynierskich. Na obiekcie MS4-2, Wykonawca przystąpił do montażu konstrukcji stalowej oraz betonowania skrzydeł. Na obiekcie WD4-3 wykonywano montaż wpustów oraz montaż sączków, natomiast na obiekcie MS4-4 wykonywano zbrojenie ustroju nośnego. Na wiadukcie WS4-5, przystąpiono do zbrojenia poprzecznic P1, P2. Na przejściu dla dużych zwierząt PZ4-8a kontynuowano betonowanie wieńców. Na obiekcie WS4-9 Wykonawca przystąpił do montażu łożysk.

Wykonawca prowadził również prace związane z wykonaniem kolizji oświetleniowej nr 3 miedzy innymi demontaż słupów i kabli oraz montażu fundamentów pod latarnie i montażu oświetlenia drogowego.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z kolizjami wodociągowymi PW22 i PW18, poprawą wpustów DN600 i budową zbiornika ZB7, ZB8, ZB10.
W branży melioracyjnej prowadzono prace związane z budową rowu melioracyjnego w ciągu trasy głównej.