Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem warstwy ścieralnej, podbudowy KŁSM, umocnieniem pobocza, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem barier drogowych i ścieków korytkowych. 

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem wylotów, rur i studni.