Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z frezowaniem nawirzchni, humusowaniem, umocnieniem poboczy, układaniem kostki kamiennej oraz krawężników, układaniem warstwy wiążąec i podbudowy KŁSM. 

W branży montowej prowadzono prace związane z montażem reperów stałych i wykonywanim nawierzchni na przepustach. 

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni, rur, wylotów i piaskowników.