Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów. Wykonawca wykonywał również drenaż w pasie rozdziału, podbudowę zasadniczą z kruszywa, podbudowę pomocniczą, kolumny betonowe, oraz przystąpił do układania materacu geosyntetycznego.

Wykonawca prowadził prace również na obiektach inżynierskich. Na obiekcie MS4-2 Wykonawca przystąpił do zbrojenia kap chodnikowych. Na obiekcie WD4-3, wykonywano krawężnik kamienny. Na obiekcie MS4-4 wykonywano stabilizację oraz betonowanie dylatacji i układano beton podkładowy pod płyty przejściowe. Na obiekcie WS4-5 przystąpiono do układania betonu podkładowego pod płyty przejściowe oraz montaż materaca drogowo-mostowego. Na obiekcie WD4-6 wykonywano szalowanie ustroju nośnego i wykonywanie ścianki szczelnej. Na obiekcie MS4-7 oraz WS4-9 przystąpiono do układania i betonowania dylatacji. Na obiekcie PZ4-8A Wykonawca przystąpił do zasypki parasola odwodnieniowego oraz betonowania gzymsu podpory P3.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni betonowej DN1200 oraz wpadowej DN1500, montażu rur DN300 i DN600 oraz wpustów. Wykonywano również budowę zbiornika ZB12, ZB15, ZB16, ZB18 i roboty związane z kolizją wodociągową PW14, PW15, PW16 i kolizją gazową PG1.

W branży elektrycznej Wykonawca kontynuował montaż słupów i kabli oświetleniowych.

W branży teletechnicznej Wykonawca zajmuje się budową rurociągu kablowego oraz budową kanału technologicznego.