Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów GWN, KŁMS, jak również układanie podbudowy pomocniczej.

Wykonawca prowadził prace również na obiektach inżynierskich. Na obiekcie MS4-2 Wykonawca wykonywał betonowanie kap chodnikowych. Na obiekcie MS4-4 oraz WS4-5 wykonywano betonowanie kap chodnikowych oraz izolacje płyty przejściowej. Na obiekcie WD4-6 wykonywano zbrojenie ustroju nośnego i zbrojenie filara. Na obiekcie MS4-7 wykonywano krawężnik kamienny. Na obiekcie WD4-8 wykonywano mury z gruntu zbrojonego oraz zasypkę.  Na obiekcie PZ4-8A kontynuowano zbrojenie gzymsów. Na obiekcie WS4-9 wykonywano izolację z papy termozgrzewalnej oraz izolację natryskową.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni betonowej DN800 oraz wpadowej DN1500, montażu rur DN200 i DN300 i DN500 oraz wpustów. Wykonywano również budowę zbiornika ZB9 i ZB12 i roboty związane z kolizją wodociągową PW14, oraz obrukowanie dna rowu przy wylocie KD oraz rurociąg RII od S1 do S2.

W branży elektrycznej wykonywano montaż i podłączenie opraw, oraz montaż rur osłonowych dla kabli oświetleniowych.

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się budową studni SKR-2 oraz budową kanału technologicznego.