Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem krawężników kamiennych, podbudowy KŁASM, oznakowania pionowego, ogrodzenia, pasa technologicznego, rozbiórki bajpasu. 

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem kratek, piaskowników i włazów.