Na zadaniu S5 odcinek 5 Inżynier wydał w dniu 02.11.2022 roku Świadectwo Przejęcia w trybie skl 10.1 WK uznając zasadnicze zakończenie robót na dzień 30.09.2022 roku.

Od dnia 03.11.2022 roku zgodnie z Warunkami Umowy trwa Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, zamiennie zwany także jako Odpowiedzialność za Wady, polegający między innymi na przeglądzie budowy i stwierdzaniu wystąpienia nowych wad/usterek, jak i uznawaniu ich usunięcia w odniesieniu do stwierdzonych uprzednio, jak i do tych które wystąpiły po dacie 30.09.2022 roku.

Wykonawca na koniec kwietnia 2023 roku usunął 1450 wad i usterek wskazanych w Świadectwie Przejęcia.

Do końca maja br. Wykonawca, przy braku jakichkolwiek niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności winien dokonać usunięcia większości, lub nawet całości usterek/wad wskazanych w Świadectwie Przejęcia oraz stwierdzonych w okresie Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu.

Na dzień 30 kwietnia 2023 roku nie stwierdza się opóźnień w usuwaniu wad/usterek stwierdzonych w wydanym Świadectwie Przejęcia oraz w okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu.

Stan zaawansowania finansowego na dzień 30 kwietnia br. zgodnie z wydanym Przejściowym Świadectwem Płatności wynosi 310 877 672,92 zł netto.