[11.05.2017] W chwili obecnej Wykonawca realizuje prace związane z uzupełnianiem projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi niezbędnymi do rozpoczęcia robót budowlanych. Jednocześnie cały czas monitoruje postępowanie administracyjne o wydanie przez Wojewodę decyzji ZRID.
 
Równocześnie z powyższymi działaniami prowadzone są prace w terenie polegające na ustaleniu zasięgu stanowisk archeologicznych przeznaczonych do wyprzedzających badań wykopaliskowych w obrębie projektowanego odcinka nr 5.
 
Warto wspomnieć iż, na mocy porozumienia między Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Szubin oraz Nadleśnictwo Bydgoszcz, Nadleśnictwa dokonały wycinki drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa. Nieruchomości te objęte są decyzją środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 23 lipca 2010r. znak RDOŚ-04.006613-25-65/10/KŚ (decyzja nr 17/2010) i opisane na mapach zawierających wstępne podziały nieruchomości oraz decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 2011r., znak sprawy: DOOŚ-idk.4200.16.2011.JSz.1, jak też objęte zakresem przedmiotowym procedowanej decyzji ZRID.