Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wymianą gruntu, wykonywaniem, nasypów, warstwy ścieralnej, KŁSM, oraz ogrodzeń.

W banży mostowej wykonywano schody skarpowe na przepustach ekologicznych i umacniano brzegi rzeki przy obiekcie MS4-2.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem rur, wpustów, wylotów oraz piaskowników.

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się regulacją studni teletechnicznych.

W branży elektrycznej Wykonawca prowadził prace związane z montażem rur osłonowych dla kabli oświetleniowych oraz montażem fundamentów słupów oświetleniowych, montaż słupów oraz opraw oświetleniowych.