Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem nasadzeń, podbudowy KŁSM, korytek ściekowych, umocnienia poboczy, wymianą gruntu, humusowaniem oraz montażem balustrad.

W branży montowej prowadzono prace związane z montażem taśm maskujacych, półek dla ptaków, wyloty drenaży, oraz ścieki korytkowe.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni, kratek, rur, wylotów i piaskowników. 

W branżyteletechnicznej Wykonawca prowadził prace związane z montażem kabla światłowodowego.