Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem warstwy ścieralnej, podbudowy KŁSM, kostki betonowej, humusowaniem, wykonywaniemn pasa technologicznego i poboczy.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem wylotów.