Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów. Wykonawca wykonywał również odhumusowanie, skarpowanie oraz podbudowę pomocniczą. Wykonywano również rozbiórkę barier energochłonnych oraz drenaż.

Wykonawca prowadził prace również na obiektach inżynierskich. Na obiekcie MS4-2 Wykonawca przystąpił do zbrojenia i betonowania płyt przejściowych, montażu dylatacji i zasypki za obiektem. Na obiekcie MS4-4 wykonywano izolację podpór oraz drenaż zasypki. Na obiekcie WS4-5 przystąpiono do montażu kolektora odwodnieniowego oraz zasypki. Na obiekcie WD4-6 wykonywano betonowanie ścianki zaplecznej. Na obiekcie WD4-8 wykonywano montaż krawężnika kamiennego. Na obiekcie PZ4-8A Wykonawca przystąpił do betonowania gzymsu podpory, zasypki oraz wykonywania muru z gruntu zbrojonego.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni wpadowej DN1500 oraz montażu rur DN300, DN400, DN800 oraz wpustów DN500. Wykonywano również budowę zbiornika ZB14, ZB15, ZB16, ZB18

W branży elektrycznej Wykonawca kontynuował montaż fundamentów pod słupy oraz montaż kabli.