Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej, układaniem kostki brukowej, montażem barier ochronnych,  oraz humusowaniem. 

W branży montowej prowadzono prace związane z montażem reperów stałych oraz umocnieniem skarp kostką brukową. 

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni, rur, wylotów i piaskowników.