Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem podbudowy pomocniczej, humusowaniem, wykonywaniem poboczy, krawężników kamiennych, ogrodzenie z siatki, układaniem kostki kamiennej. 

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem kratek, obruki piaskowników, montażem włazów.