Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wymianą gruntu, wykonywaniem podbudowy KŁSM oraz warstwy wiążącej, układaniem kostki betonowej.  Wykonywano również prace wykończeniowe związane z montażem ekranów akustycznych.

W branży mostowej wykonywano umocnienie dna i brzegów rzeki, izolacje przepustu, zbrojenie płyty zespalającej, montaż balustrad.  

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem piaskowników oraz wpustów. 

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się naprawą uszkodzonych studni oraz montażem złączy światłowodowych.

W branży elektrycznej Wykonawca prowadził prace związane z przebudową kolizji T-V-21, demontażem szafki oświetleniowej oraz montażem przepustów i rur osłonowych dla linii kablowej oświetlenia drogowego.