Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem wykopów oraz nasypów, ogrodzenia z siatrki, układaniem KŁSM oraz nawierzchni z płyt ażurowych. 

W banży mostowej wykonywano schody skarpowe na przepustach ekologicznych. Wykonywano również ściek skarpowy i umacniano brzegi rzeki przy obiekcie MS4-2.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem rur oraz wpustów. 

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się regulacją studni teletechnicznych oraz naprawą istniejących studni. 

W branży elektrycznej Wykonawca prowadził prace związane z montażem rur osłonowych dla kabli oświetleniowych oraz montażem fundamentów słupów oświetleniowych.