Inżynier Kontraktu w dniu 2 listopada 2022 roku wydal Świadectwo Przejęcia dla Robót objętych Kontraktem wg Subklauzuli 10.1  Warunków Kontraktu

uznając całość Robót będących przedmiotem Kontraktu za zasadniczo ukończoną na dzień 30.09.2022 roku.

Mając powyższe na uwadze, Kontrakt wchodzi w kolejny etap zwanym Okresem rękojmi i rozliczeń kontaktu.

Wykonawca w omawianym okresie jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad, usterek oraz drobnych prac zaległych

wyspecyfikowane w wyżej przywołanym Świadectwie Przejęcia.