Aktualności

Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem krawężników kamiennych, podbudowy KŁASM, oznakowania pionowego, ogrodzenia, pasa technologicznego, rozbiórki bajpasu. 
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem podbudowy pomocniczej, humusowaniem, wykonywaniem poboczy, krawężników kamiennych, ogrodzenie z siatki, układaniem kostki kamiennej. 
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem barier ochronnych, umocnienia poboczy, warstwy wiążącej, układaniem krawężników kamiennych i obrzeży betonowych.